سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سودابه هاشمی تنگستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
بیژن اعتمادی – دانشیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
بهناز صابری – کارشناس زمین شناسی مجتمع مس میدوک

چکیده:

کانسار مس پورفیری میدوک در شمال شرق شهر بابک در استان کرمان واقع شده است. سنگ میزبان این کانسارسنگ های آتشفشانی و آذرآواری ائوسن می باشد که توسط توده های نفوذی متعددی از جنس گرانودیوریت قطع شده است. الگوی دگرسانی و کانه زایی این کانسار، بطور هم مرکز و قرینه در اطراف توده نفوذی میدوک واقع شده است. کانهزایی فیروزه از لحاظ زمانی دارای سن احتمالی سنوزوئیک میباشد. مهمترین دگرسانیها شامل دگرسانی پتاسیک، سرسیتیک و پروپلیتیک با کانهزایی کالکوپیریت و بورنیت است. زون سوپرژن نیز در منطقه گسترش فراوانی دارد که مهمترین کاهن های آن شامل کالکوسیت و هب مقدار کمتر کوولیت میباشد. بررسی آنالیزهایXRFحضور دو نوع فیروزه را در ناحیه مورد مطالعه نشان داد، فیروزههایی که در مناطق سطحی، به طور عمده پرکننده شکستگیها بوده،حاوی مقادیر بالایی از اکسیدها یCu ، P ،Al و حاوی مقادیر پایینی ازFe و Si میباشند و به رنگ آبی دیده می شوند . نوع دیگر که بیشتر در زون انتقالی و تا حدودی در مرز زون سوپرژن تشکیل میشود حاوی مقادیر بالایی از اکسیدهایFe و Si میباشد و دارای رنگ سبز است.همچنین بررسی کانیشناسی به روشXRD حضور دو نوع کانی فیروزه و پلانریت را نشان داد. کانی پلانریت در قسمتهای عمیقتر زون اکسید تشکیل شده و حاوی مقادیر بالایی از اکسیدهای Al وFe میباشد