مقاله رخدادهای انتخابات ۱۳۸۸ از چشم انداز تحلیل چارچوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در جامعه شناسی تاریخی از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: رخدادهای انتخابات ۱۳۸۸ از چشم انداز تحلیل چارچوب
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل چارچوب
مقاله فضای فرهنگی
مقاله جنبش سبز
مقاله انتخابات ۱۳۸۸
مقاله تحلیل محتوای کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلایی پور حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهانی آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه، موضوع تعامل میان رهبری جنبش ها با بدنه اجتماعی آن ها با توجه به حوادث پس از انتخابات در سال ۱۳۸۸ در ایران بررسی شده است. برای این کار، از رویکرد تحلیل چارچوب استفاده شده که در سال های اخیر در بررسی جنبش های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. این رویکرد به اهمیت چارچوب های تفسیری در قابل فهم کردن وضعیت موجود برای مخاطبان جنبش و تاثیر آن بر توان بسیج گری رهبری جنبش می پردازد. نتایج تحقیق از تحلیل محتوای کیفی متن سخنرانی ها و بیانیه ها در یک دوره دو ساله به دست آمده است. نگارندگان در این مقاله، چارچوب بندی رهبری جنبش قبل و بعد از انتخابات را به سه دوره مجزا تقسیم و ویژگی های هر مرحله را بیان کرده و بر این اساس، نتیجه گرفته اند که پویش های درونی جنبش در طی رخدادهای اجتماعی، رهبران را نیز دچار تغییر می کند و چارچوب بندی آن ها را از وضعیت موجود تحت تاثیر قرار می دهد.