مقاله رحم جایگزین: از دیدگاه زنان نابارور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: رحم جایگزین: از دیدگاه زنان نابارور
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله رحم جایگزین
مقاله ناباروری
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبی کیان انسیه
جناب آقای / سرکار خانم: ریاضی هدیه
جناب آقای / سرکار خانم: بشیریان سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ناباروری به عنوان یک بحران روانی، استرس زیادی را بر زوجین نابارور وارد کرده و به طرق گوناگون، سلامت روانی آنان را تهدید می کند. یکی از جدیدترین روش های کمک باروری، روش رحم جایگزین است. جنبه های بی نظیر رحم جایگزین باعث شده که این روش در سال های اخیر، بحث برانگیزترین روش کمک باروری محسوب شود. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی و نگرش زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال ۹۰-۱۳۸۹ بر روی ۱۵۰ زن نابارور که جهت درمان به مرکز ناباروری فاطمیه همدان مراجعه کرده بودند، انجام شد. نمونه گیری به روش تصادفی سیستماتیک انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه و روش جمع آوری آن، از طریق مصاحبه بود. اطلاعات پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون های توصیفی و تحلیلی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: ۶۵ نفر (
%۴۳٫۳) از زنان در صورت لزوم، موافق استفاده از رحم جایگزین بودند. ۷۴ نفر (%۴۹٫۳) از زنان ترجیح می دادند که رحم را از افراد آشنا دریافت کنند. ۱۰۳ نفر (%۶۸٫۶)، با مطلع ساختن کودک از نحوه به دنیا آمدنش موافق بودند. ۱۰۱ نفر (%۶۷٫۳) از زنان، آموزشی در مورد رحم جایگزین دریافت نکرده بودند. علی رغم اینکه فقط ۱۵ نفر (۱۰%) از زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین آگاهی ضعیفی داشتند، ولی ۸۰ نفر (%۵۳٫۳) از آنان نگرش مثبتی نسبت به این روش داشتند.
نتیجه گیری: علی رغم آگاهی نسبتا خوب زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین، ولی نگرش آنان نسبت به این روش چندان مثبت نیست. بنابراین به میزان زیادی نیاز به فرهنگ سازی و ایجاد بستر در این زمینه بین عموم مردم احساس می شود.