سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع پل یتکنیک تهران
رضا نجفی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد شهید بهشتی
عبدالستار صفائی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع پلی تکنیک تهران

چکیده:

ارزیابی و رتبه بندی صحیح فروشگاه ها همواره به عنوان سنجش عملکرد خرده فروش یها، به ویژه فروشگا ههای زنجیره ای مطرح بوده است و مسئولین با رتب هبندی فروشگا هها به راحتی م یتوانند تصمیمات مهمی مانند بسط و گسترش فروشگا ه ها، اولوی تبندی و مح کزدن آنها، ارتقائ و بهبود کارائی کارکنان و .. را اتخاذ کنند و درصدد شناسایی و رفع اشتباهات برآیند. برای دستیابی به این امر، ابتدا با انجام مطالعات کتابخان های و میدانی معیارها و فاکتورهای کیفی و کمی در ارزیابی عملکرد مدیریت فروشگاههای زنج یر های شهروند را شناسایی نموده. سپس با استفاده از ابزارهایی چون مصاحبه، پرسشنامه و برگزاری جلسات آزاد این عوامل غربال شده و فاکتورهای مؤثر بطور عام مشخص شود و با در نظر گرفتن سه معیاری اصلی (معیار عملکرد مالی، معیاررضایت مشتریان، معیاررضایت کارکنان ) تحت سه سناریوی مختلف دیدگاه معاونت طرح، توسعه و سرمایه گذاری، دیدگاه مدیرعامل و دیدگاه مدیر دفتر تحقیق و توسعه)، ابتدا وزن معیارها و زیر معیارها با استفاده از نرم افزارExpertchoiceبدست آمده و سپس با روشTOPSIS و AHP به صورت مجزا و تحت سه سناریوی مختلف، رتب هبندی اولیه فروشگاه ها انجام گرفته است و مقایس های بین نتایج این دو روش صورت پذیرفته است و در نهایت با وزن دهی به نظرات مدیرعامل و معاونت طر حوتوسعه و مدیر تحقی ق وتوسعه رتب هبندی نهایی فروشگاه ها بر اساس سه دیدگاه به وسیله روشTOPSIS صورت گرفته است.