سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهسا جوادی – دانشجو کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهرکرد
حسین صمدی بروجنی – استادیار گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد و رئیس مرکز تحقیقات م
روح الله فتاحی – استادیار گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
فاطمه محمدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهرکرد و کارشناس مرکز ت

چکیده:

یکی از مسائل مهم مطرح در کنار کمبود و تقاضای آب در جوامع، مسئله چگونگی مدیریت صحیح منابع آبی می باشد. مسئله تامین آب در تمامی دوران ها از مهمترین دغدغه های بشر بوده است، از اینرو به عنوان یکی از اساسی ترین اقدام دولت ها همواره مورد توجه قرار گرفته است. در این میان طرح های انتقال آب بین حوضه ای به لحاظ اهمیت و حساسیت فوق العاده و گستردگی مناطق تحت تأثیر، از جمله طرح هایی هستند که با مناقشات زیادی مواجه اند. رعایت اصول مدیریت جامع منابع آب، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست، در تصمیم گیری در مورد این طرح ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. با توجه به تنوع و پیچیدگی فراوان در معیارهای تعیین شده، استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره امری کاملاً ضروری است. لذا در این مطالعه ۷ گزینه پیشنهادی طرح انتقال آب بهشت آباد با در نظر گرفتن ۱۴ معیار کمی و کیفی با استفاده از روش AHP رتبه بندی گردیدند و با انجام آنالیز حساسیت در مقادیر وزن هر معیار به میزان ۲۰ و ۴۰ درصد افزایش و کاهش، حساسیت معیارهای مورد مطالعه نسبت به این تغییرات سنجیده شد. نتایج نشان می دهد که گزینه های ۱و۷ به ترتیب به عنوان گزینه برتر و آخر انتخاب شدند. همچنین معیار هزینه جاری، هزینه سرمایه و مدت زمان اجرا از مهمترین معیارهای مورد مطالعه می باشند و معیار هزینه جاری بیشترین درصد تغییرات (۲۸۶/۱۴% ) را در رتبه بندی ایجاد کرده است، لذا حساس ترین معیار بوده و سایر معیارها تغییری در رتبه بندی ایجاد ننموده اند.