سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل لقب دوست آرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه تهران – پردیسابوریح
محمدابراهیم بنی حبیب – دکترای مهندسی عمران-آب، استادیار دانشگاه تهران- پردیسابوریحان

چکیده:

مدیریت سیلاب به رهیافتهای فراگیری در مهار سیل اطلاق می شود که گسترش سیلاب و خسارات ناشی از آن را تعدیل کند. بنابراین درمطالعه این گونه طرح ها گزینه های متنوعی مدنظر قرار می گیرند. برای بررسی و مقایسه این گزینه ها علاوه بر معیارهای اقتصادی، معیارهای دیگری از قبیل معیارهای اجتماعی، زیست محیطی و فنی بایستی در نظر گرفته شوند. در گذشته، جواب های مسائل تصمیم گیری و انتخابگزینه برتر در منابع آب، تنها مبتنی بر یکهدف اصلی یعنی بیشینه کردن نسبتسود به هزینه بود ولی امروزه با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره، دیگرلازم نیست که از معادل مالی معیارهای اجتماعی و زیست محیطی استفاده کرد، بلکه می توان چندین معیار را به صورت معیارهای کمی وکیفی برای انتخاب گزینه برتر به کار برد. دراین مقاله، از روش الکتره- تری که یکی از قوی ترین و موثرترین روش های تصمیم گیری چندمعیاره می باشد استفاده شده است. دو مفهوم سازگاری و ناسازگاری برای اولویت بندی گزینه ها در این روش مورد استفاده قرار می گیرند. این دو مفهوم به صورت توابع فازی تعریف می شوند و با استفاده از آن ها معیارهای کیفی در مدل برنامه ریزی وارد می شوند. بعنوان مطالعه موردی، روشالکتره-تری برای رتبه بندی گزینه های مدیریتسیلاب در بازه ای از گرگانرود واقع در استان گلستان بکار گرفته شده که در آن هفتگزینه بر مبنای یازده معیار تعریفشده است. باامتیازدهی سینفر از متخصصین بخش مدیریتو مهار سیلاب، وزن معیارها و گزینه ها تعیینشده است و رتبه بندی گزینه ها بر اساسروش الکتره تری مشخصگردیده است. نتایج نشان داده استکه گزینه ی غیرسازه ای سیستم هشدار توام با بیمه سیل در رتبه اول قرارگرفته است.