سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریبرز معصومی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران، مهندسی آب، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهر
سیدناصر باشی ازغدی –

چکیده:

یکی از پیچیدهترین روشهای مدیریت توازن انرژی، استفاده از نیروگا ههای تلمب های – ذخیر های است. نیرو گاه آبی تلمبه ذخیره ای اصطلاحاً به یک سیستم برای تولید الکتریسیته از انرژی آب گفته میشود که در آن الکتریسیته مورد نیاز در ساعات اوج مصرف از آبی که قبلاً در ساعات کمی مصرف به مخزنی در ارتفاع بالاتر تلمبه شده است تولید می شود. کاربرد این سیستم برای گرفتن نوسانات برق در شبکه اقتصادی است. جهت انتخاب بهترین گزینه برای مکان و مشخصات مخازن تلمب های – ذخیر های، معیارهای متفاوتی را باید در نظر گرفت که عمده این معیارها عبارتند از: توپوگرافی مخازن، نسبت فاصله طولی دو مخزن به اختلاف ارتفاع آنها،( L/H) وضعیت منابع آب، ظرفیت اسمی نصب، زمین شناسی، وضعیت زیست محیطی، کاربری خسارت مخزن، نحوه دسترسی و نیز فاصله از خطوط برق فشارقوی. استفاده از تکنیک های تصمیمگیری چند معیاره برای غلبه بر پیچیدگی انتخاب محل مخازن نیروگا ههای تلمب های- ذخیر های کمک شایانی به تصمیمگیرندگان میکند. در این مقاله کاربرد روش شباهت به گزینه ایدهآلTOPSIS) در انتخاب مخازن تلمب های- ذخیر های مورد بررسی قرار گرفته است. برای نشان دادن کاربردپذیری روش پیشنهادی در حل این مساله، از یک مطالعه موردی در استان کرمان استفاده شده و نتایج مورد ارزیابی قرار گرفته است.