سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید شیردستیان – فارغ التحصیل کارشناسی متالورژی و مواد، دانشکده متالورژی و مواد، پردی
ناصر توحیدی – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه
سعید رضاالله کرم – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه
محسن سیادت چراغی – فار غالتحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مواد، استخراج فلزات، دانشکده مهند

چکیده:

تاکنون تحقیقات گسترده ای بر روی انواع رو شهای پوشش دهی کبالت به روش آبکاری الکتریکی صورت پذیرفته است و بر اساس نتایج حاصله، رسوبدهی الکتریکی توسط جریان پالسی در مقایسه با جریان مستقیم به عنوان روشی برایتولید پوششهای همگنتر، متراکمتر و با تخلخل کمتر شناخته شده است. در این پژوهش برای نخستین بار میزان برتری نسبی پوش شهای نانوکبالت تولیدی با جریان پالسی، علاوه بر روش آزمایشگاهی، از طریق نظری نیز محاسبه و رتب هبندی شده است. به این منظور در مرحله اول، شش نوع پوشش نانوکبالت، بر روی مس اعمال و تصاویرSEM پوش شها، به وسیله نرم افزارClemex از حیث ریزدانگی مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله دوم از طریق فرآیند آنالیز سلسله مراتبیAHP)و نرم افزارExpert Choice با بهره گیری از نظرات کارشناسان و خبرگان، اوزان نسبی عوامل مؤثر بر ریزدانگی ساختار پوشش ها ارائه شده است. سپس با استفاده از این اوزان، برتری نسبی گزینه های پوشش دهی، محاسبه و کیفیت پوشش ها رتبه بندی شده اند. با مقایسه نتایج حاصل از مراحل اول و دوم مشاهده شد که نتایج تحقیقات آزمایشگاهی و محاسبات از طریق الگویAHPمطابقت دارند. این تطبیق نشان م یدهد که م یتوان قبل از انجام آزمای شها، مؤثرترین عوامل و بهترین گزینه های دستیابی به هدف نهایی را محاسبه و پیش بینی کرده و از سعی و خطا در تحقیقات کاست