سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرمسعود رحیمی – دکتری مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
مجتبی کاظمی – کارشناس ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

طبق مطالعات اقتصادی انجام پذیرفته درسال ۱۳۸۶ سالانه ۱۸۰ هزارمیلیارد ریال خسارت ناشی از تصادفات می باشد حوادث رانندگی دومین عامل فوت و اولین عامل عمر ازدست رفته درایران است این درحالی است که درآمار جهانی رده نهم به این عامل اختصاص دارد راه به عنوان مسیری که کاربران برای رسیدن به هدف خود از آن استفاده میکنند بایدخود معرف بخشنده، و قابل پیش بینی باشد یکی از مهمترین وسایل ارتباطی میان رانندگان و جاده تابلوهای ترافیکی راهنمایی و رانندگی باشد رانندگان براساس پارامترهای مختلف همچون سن جنسیت وضعیت تاهل شغل، تحصیلات زمان رانندگی درآمد ماهیانه و عوامل دگیر رفتارهایمختلفی نسبت به هرتابلو از خودنشان میدهند این تحقیق به بررسی سطح میزان توجه رانندگان نسبت به دو تابلوی مهم راهنمایی و رانندگی گردش به چپ ممنوع و گردش به راست ممنوع با استفاده از فرایند داده کاوی درختتصمیم می پردازد رانندگان به دلیل واهمه بیشتر از برخورد کشنده و یا جراحتی وسیله نقلیه دیگر به سمت چپ خودرو خود توجه بیشتری نسبت به تابلوگردش بهچپ ممنوع مبذول می دارند.