سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کامران محمدی فعلی – کارشناس ارشد جامعه شناسی
رقیه امیری – کارشناس ارشد برنامه ریزی توسعه منطقه ای
بهزاد رشنودی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی ایجاد رابطه بین ابعاد شخصیتی افراد با نحوه شکل گیری تمایلات کارآفرینی صورت گرفته است. داده های این تحقیق با روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از نمونه ای با حجم ۳۸۴ نفر که از کارآموزان سازمان فنی و حرفه ای استان لرستان به شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردید، جمع آوری شد. برای تحلیل بین متغیرهای تحقیق از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که معیار توافق پذیری با وزن ۰/۹۳۵ بیشترین و معیار هیجانی بودن با وزنی نسبی ۰/۰۸۱ کمترین وزن نسبی را به خود اختصاص داده اند. بنابراین اولویت بندی تاثیر معیارهای موجود بر شکل گیری تمایلات کارافرینی به ترتسی اولویت ، توافق پذیری، برون گرایی، وظیفه شناسی و هیجانی بودن می باشند.