سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی محمد احمدوند – دانشیار دانشکدهمهندسی صنایع دانشگاه امام حسین (ع) تهران
زینب ابطحی – کارشناس ارشدمهندسی صنایع

چکیده:

برنامه ریزی جهت افزایش سطح ایمنی درجاده ها مستلزمشناخت شاخصهای اساسی موثر برپدیده ی تصادفاتجاده ای است و استخراج مولفه های ایمنی جاده و ارتباط این مولفه ها با هم در برنامه ریزی و مدیریت پروژه های بهسازی ایمنی جاده نقش کلیدی دارد از دیگر سو تخصیص بهینه ی بودجه ی محدودی که بهمنظور افزایش سطح ایمنی جاده ها در نظر گرفته می شود بدون رتبه بندی این شاخصها و شناخت مولفه های اساسی موثر برایمنی جاده از بین شاخصهای متعدد امکان پذیرنمی باشد بعلاوه تفسیر اطلاعات در مجموعه داده های حجیمو پیچیده مشکل است اما به کارگیری روش PCA تحلیل گر به آسانی سلسله مراتبی ازمهمترین متغیرها را از داده ها استخراج م یکند دراین مقاله به منظور استخراج و رتبه بندی مولفه های اساسی موثر بر پدیده ی تصادفات جاده ای روش تحلیل مولفه های اساسی (preliminary criteria analysis که از روشهای چند متغیره آماری محسوب میشود به کارگرفته شده است با انجام روش PCA برداده های حاضر از تصادفات در کشورمان شاخصهای تخلفات ثبت شده نسبت بزرگراه به کل راه تعداد ایستگاه های پلیس راه عمر ناوگان در حال تردد پایگاه های هلال احمر و روشنایی راه مهمترین گروه شاخص ها بوده و د رمولفه اساسی اول دسته بندی می شوند نقاط حادثه خیز دردرجه ی دوم اهمیت بوده ودر مولفه های دوم دسته بندی می شود و آموزش عمومی ایمنی در مرتبه بعد قرارمیگیرد.مولفه اساسی اول بصورت سیاست های ایمنی، نظارت، امدادرسانی و زیرساختهای جاده ای مولفه اساسی دوم به صورت میزان اصلاحات جاده ای و مولفه اساسی سوم به صورت سطح آموزش ایمنی جاده ای تفسیر می شود.