سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی گرگین – دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر نیک نفس –

چکیده:

به منظور استفاده از داده کاوی, بسط و توسعه روشهای ارزیابی قوانین همبستگی اهمیت بسیار زیادی دارد. به منظور برآورده ساختن هرچه بیشتر نیاز تحلیل گران، اهداف در قالب کمیت های متنوع ظاهر خواهند شد. استفاده از مقادیرکمی برای بیان کمیت های هدف با توجه بهوجود تفاوت در ذات و ماهیت های آنها که خود از طرفی ناشی از دامنه وسیع استفاده و بکارگیری قوانین همبستگی و از طرف دیگر ناشی از امکان گسترده انتخاب معیارها به منظور برآورده سازی اهداف دارد می تواند ما را در انتخاب قوانین کارآمد گمراه نماید. لذا با ارائه یک روش جدید کمیتهای موجود را به کمیت های فازی تبدیل کرده و سپس نسبت به مقایسه و ارزشیابی واحدها (در اینجا قوانین همبستگی) به شیوهتحلیل پوششی داده ها خواهیم پرداخت. در نهایت واحدهای مورد مقایسه (دراینجا قوانین همبستگی) با توجه به کارامدی قوانین تفکیک و بر حسب نرخ میزان کارامدی آنها رتبه بندی خواهند شد که به منظور باز نمودن گره (رتبه دادن به واحدهای دارای ضریب کارامدی یکسان ) یک مدل ارائه خواهد شد . بنابراین بسط و توسعه روشهای ارزیابی با چند هدف و معیار هدف اصلی این مقاله می باشد