سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا نادری – استادیار دانشکده صنایع دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی ملاحسینی – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی نصراصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ نویس

چکیده:

فعالیت های هر سازمانی تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل قرار دارد. شناخت و بررسی این عوامل می تواند کمک مؤثری به بهبودفعالیتها و تحقق اهداف سازمانی کند. یکی از هدف های مهم هر سازمان ارتقاء کیفیت است، که در شرایط رقابتی امروز سازمان ها باید ارتقاء کیفیت را با افزایش بهره وری مدنظر قرار دهند. امروزه منابع انسانی از ارزشمندترین سرمایه های هر سازمان می باشد. وجودنیروی انسانی کارآمد وخودانگیخته از جمله مسائل مهمی است که می تواند در سطح محیط های شغلی مورد بررسی قرار گیرد. به همین دلیل در این تحقیق سعی بر آن بوده که مهم ترین عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی را شناسایی و در گام بعد به اولویتبندی این عوامل پرداخته شود. پس از مطالعه متون و تحقیقات موجود در زمینه بهره وری و تکنیک های تصمیم گیری و همچنین مصاحبه با متخصصین و اساتید، پرسشنامه ای تهیه گردید که شامل عوامل مدیریتی ، سازمانی، فردی، شغلی، انگیزشی و محیطی بود. این پرسشنامه شامل جداول مقایسات زوجی معیارها بود و داده های حاصل از آن به منظور رتبه بندی معیارها با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازیFuzzy-AHP استفاده شد. در نهایت در بین عوامل اصلی، عوامل انگیزشی مهم ترین عامل و در بین عوامل فرعی، آموزش و توانمندسازی، عدالت سازمانی، نظام جبران خدمات به عنوان مهم ترین عوامل شناخته شدند