سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیده فاطمه سجادی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
محسن حسنی – کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

این پژوهش با هدف رتبه بندی عناصر آمیخته بازاریابی مؤثر بر رفتار مصرف کنندگان هیترهای برقی صنعتی در شهر صنعتی کاوه در جهت پیشبرد فروش کارگاههای تولیدی هیترهای برقی، به اجرا در آمده است. جامعه آماری تحقیق شرکتهای شهر صنعتی کاوه می باشد و نمونه گیری از شرکتهایی صورت گرفته که، استفاده از این کالای صنعتی در فرآیند تولیدات آنها امری ضروری است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی است در طرح تحقیق پس از بیان اهمیت پژوهش و تبیین هدف، چهار فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که متغیرهای آن شامل قیمت، محصول، ترفیع و توزیع می باشد و با استفاده از آزمون t فرضیات مورد تأئید قرار گرفت و با استفاده از آزمون فریدمن عوامل تأثیر گذا بر رفتار مصرف کندگان در خرید هیترهای برقی صنعتی رتبه بندی گردید. نتیجه کلی اینکه تولیدکنندگان باید علاوه بر اینکه کالایی با کیفیت بالا در اختیار مصرف کننده قرار دهند، یک سیستم توزیع قدرتمخند نیز دارا باشند، تا بتوانند از این طریق بیشترین مشتری را برای خود جذب و حفظ نمایند. عوامل دیگر آمیخته بازاریابی مؤثر بر رفتار مصرف کنندگان، به ترتیب قیمت و ترفیع، در رتبه های بعدی از لحاظ تأثیر گذاری می باشند.