سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدطه یاسین حسین زاده کریک – دانشجوی کارشناسیارشد جنگلداری دانشگاه شهرکرد(مسئول مکاتبه
نبی ا… یارعلی – استادیار گروه علوم جنگل دانشگاه شهرکرد
علی سلطانی – استادیار گروه علوم جنگل دانشگاه شهرکرد
سیدرامین غفاری – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه پیا منور شهرکرد

چکیده:

بررسی طبیعت جنگل به عنوان شاخه ای از اکوتوریسم با نگرش به تمامی جنبه های اقتصادی و اجتماعی آن، نگاه یک جانبه در مورد اقتصاد چوب محور در جنگل را تغییر داده است. و می توان با توسعه گردشگری، عامل رشد اقتصادی را بهوجودآورد. در این تحقیق سعی بر این بوده است که با شناخت نقاط ضعف و قوت در زمینه توسعه اکوتوریسم در استان کهگیلویه و بویراحمد، شاخصهای مؤثر شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین، نخست شاخصهای مؤثر بر توسعه اکوتوریسم شناسایی و اولویت بندی هریک از آنها با بکارگیری از روشAHPدر محیط نرمافزارEXPERT CHOICE تعیین شد. نتایج نشان دادند که در بین ۵ شاخص اصلی، شاخص اکولوژیکی بالاترین درجه اهمیت و شاخص فنی کمترین درجه اهمیت را به خود اختصاص دادهاند.