سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدابراهیم بنی حبیب – استادیار گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان
منیره ناصری امین – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع آب دانشگاه تهران، پردیس ابور

چکیده:

یکی از عوامل کلیدی در موفقیت طر حهای سدسازی انتخاب ساختگاه مناسب است. . در مقاله حاضر با هدف تعیین اولویت ساختگاههای احداث سدها، از مدل تصمیمگیری چند معیاره AHP و مدل ELECTRE III که به ترتیب مدل جبرانی غیرجبرانی محسوب م یشوند، برای تصمی مگیری در مورد مقایسه چهار گزینه احداث سد، واقع در استان کرمانشاه و درشهرستا نهای صحنه و کرمانشاه استفاده شده است. این گزین هها، بر اساس معیارهای فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی زیر معیارهای مربوطه وز ندهی شده و نتایج رتب هبندی آ نها با مدل تصمیمگیری چندمعیاره ی ELECTRE III و AHP مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. ضمنا علاوه بر تعیین ساختگاه برتر، ۱۷ معیار مطرح در انتخاب این ساختگاه نیزرتب هبندی شدند. نتایج نشان م یدهد که اولوی تبندی گزین هها در دو مدل متفاوت بوده است. و تفاوت نتیجه ناشی از جبرانی بودن AHP غیر جبرانی بودن ELECTRE III است. بر اساس تحلیل نتایج دو روش، مدل ELECTRE III برای رتب هبندی ساختگا ههای احداث سد بر مدل AHP ترجیح داده م یشود.