سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسن صادقی روش – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
غلامرضا زهتابیان – استاددانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بالا رفتن بازدهی طرح های کنترل احیا و بازسازی اراضی تخریب یافته و جلوگیری از اتلاف سرمایه های محدود همواره درطرح های بیابان زدایی خلا روشی که بتواند معیارها و راهکارهای مختلف را درنظر بگیرد و از آن میان برمبنای ساختاری سیستماتیک و دیدگاه گروهی راه حلهای بهینه را ارایه دهد مشهود بوده است لذا دراینپژوهش سعی شد درچارچوب رویکرد MADM اولویت راهبردهای بیابان زدایی مورد ارزیابی قرارگیرد بنابراین برای تعیین وزن معیارها و راهبردها ترکیبی از روش دلفی و آنتروپی شانون استفاده گردید و برای رتبه بندی نهایی راهبردها نیز از مدل مجموع وزنی WSM استفاده شد. این مدل به منظور ارزیابی کارایی درارایه راهبردهای بهینه درمنطقه خضراباد یزد مورد استفاده قرارگرفت