سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید اکبری – کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری, دانشگاه پیام نور مرکز رشت
سیاوش جهانی – کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری, دانشگاه پیام نور مرکز بابل
سیاوش جهانی – کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ری
زیور آزادی – کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده:

توسعه و توسعه نیافتگی مناطق از جمله مباحثی است که در بین اقتصاددانان و برنامه ریزان مطرح است. تمرکز شدید و عدم تعادل از جمله ویژگی های کشورهای جهان سوم است. که این ویژگی معلول نتایج سیاستهای رشد قطبی به شمار میآید در نتیجهی این سیاستها، تعداد محدودی از مناطق نقش کلیدی داشته و سایر مناطق، حاشیهای عمل مینمایند. شناخت و بررسی امکانات و تواناییها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی از چالشهای پیش روی برنامه ریزی شهری به شمار میرود. بر همین اساس هدف کلی از این مطالعه ارزیابی درجه توسعه یافتگی دهستان های سه گانه بناب در سطح شهرستان بناب و تعیین سطح توسعه یافتگی این دهستانها به لحاظ برخورداری از شاخصهای توسعه با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات مربوط می باشد. برای ارزیابی سطح توسعه دهستانها و تعیین سطح توسعه یافتگی از مدل تاکسونومی عددی با انتخاب ۱۰ متغیر در قالب شاخص های فرهنگی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی استفاده شده است. روش کار دراین پژوهش توصیفی تحلیلی میباشد. برخی نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در بین دهستان های سه گانه شهرستان بناب از لحاظ شاخص های آموزشی فرهنگی و ورزشی، دهستان بناجوی شمالی در وضعیت نیمه محروم و دهستانهای بناجوی غربی و بناجوی شرقی در وضعیت محروم و همچنین از نظر میزان برخورداری در شاخص های بهداشتی درمانی به ترتیب دهستان های بناجوی غربی و بناجوی شمالی، دهستان های نیمه محروم و دهستان بناجوی شرقی دهستان محروم شهرستان بناب محسوب می شوند.واژه