سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا عطف – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
ابراهیم حلاجیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
معصومه سیفی دیوکلائی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان قائمشهر

چکیده:

ضرورت کارآفرینی در دانشگاه ها و مشارکت آنها در توسعه اقتصادی جوامع مقوله ای است که دانشگاه ها و پژوهشگران زیادی را به خود مشغول کرده است. دانشگاه می تواند از طریق شناسایی و بکارگیری عوامل محیطی، اقتصادی و فرهنگی که ظهور کارآفرینی را آسان می سازد، زمینه مناسب را فراهم سازد چرا که کشوری که دارای تعداد زیادی کارآفرین باشد از محرکهای اقتصادی قویتری برخوردار است. در این پژوهش پس از مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق به بررسی وضعیت شاخص های کارآفرینی در ۴ دانسکده دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر پرداخته شده است. بر این اساس متناسب با ماهیت پژوهش، جامعه آماری تحقیق شامل اساتید و دانشجویان دانشکده ها به تعداد ۲۰۰ می باشد که پرسشنامه بین آنان توزیع گشته است. پس از جمع آوری داده ها و تحلیل شاخص های کارآفرینی نتایج حاصل نشان داد که دانشکده شماره ۳ در رتبه اول بر اساس شاخص های کارآفرینی قرار داشته و دانشکده های شماره ۴ و ۲ و ۱ به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. در انتها بر اساس نتایج حاصل از پژ<هش پیشنهاداتی به منظور ارتقای شاخص های کارآفرینی در دانشکده ها ارائه گردیده است.