سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

خدیجه نبوره – دانشکده راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا احدی – دانشکده راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد ماکوئی – دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

روشها و مدلهای موجود در زمینه انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان شامل دو گروه کلی می باشند؛ مدلهای مسطح و مدلهای سلسله مراتبی. در مدلهای مسطح ساختار به صورت یک سطحی بوده و تعریف تمامی معیارها در یک سطح صورت می پذیرد ولی درمدلهای نوع دوم معیارها بر مبنای اهمیت و یا سایر ویژگیها در سطوح مختلفی تعریف می شوند که یکی از معروفترین آنها برنامه ریزیسلسله مراتبی است[ ۱] در این تحقیق عوامل موثر بر انتخاب تامین کنندگان در صنعت حمل و نقل ریلی شناسایی شده و با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی چار چوبی برای رتبه بندی تامین کنندگان ارائه میگردد زیرا استفاده از مجموعه های [ فازی سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی و بعضا مبهم انسانی دارد.[ ۳