سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم حلاجیان – عضو هیئت علمی دانشگاه قائمشهر
زهرا عطف – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

چکیده:

رمز بقای هرسازمانی درجذب مشتری است به همین دلیل است که یکی از شاخصهای اثربخشی سازمان را رضایت مشتری میدانند دراقتصاد مبتنی بربازار نظام بانکی مسئولیت بسیارسنگینی را برعهده دارد ویکی ازمهمترین اجزای اقتصاد کشور است مشتری و رضایت آن مهمترین کلید موفقیت بانکها می باشد لذا سازمانهای مالی و تجاری من الجمله بانکها بایدهمیشه به دنبال رضایت مشتری باشند و شاخصهای رضایتمندی مشتری را اندازه گیری و ارزیابی کنند این مقاله به بررسی شاخصهای رضایت مشتری پرداخته و تعیین می نماید که کدام بانک خصوصی درآمل دارای بهترین عملکرد میب اشد جامعهآماری مشتریان ۵ بانک خصوصی درشهرستان آمل می باشند که بصورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند ۲۸ پرسشنامه که روایی آن توسط مدیرانبانک تایید شده بود دراختیار مشتریان قرار داده شد. سپس با استفاده ازتکنیک TOPSIS به رتبه بندی این بانکها پرداختیم که با توجه به نتایج تحقیق بانک پارسیان دررتبه اول وبان ک پاسارگاد اقتصاد نوین سرمایه و توسعه دررتبه های بعدی قرارگرفتند.