سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

عاطفه نوری –
الهام باقری ایرج –
حسین واعظ شهرستانی –

چکیده:

دردنیای رقابتی امروز تعیین مناسب ترین تامین کننده و ارایه دهنده خدمات تاثیر بسزایی درایجاد مزیت رقابتی دارد این مقاله با هدف رتبه بندی ارایه دهندگان خدمات لجستیک حمل و نقل با استفاده از روش Ahp برمبنای اعدادفازی انجام گرفته اهست ابتدا با استفاده از نظر خواهی و مصاحبه با متخصصان و باتوجه به شاخص های انتخابی درتحقیقات گذشته چندشاخص به منظور رتبه بندی تعیین شده است و سپس با استفاده از پرسشنامه با طیف ۱/۱۰ تا ۱۰ شامل اعداد فازی مثلثی مقایسات زوجی و کیفی متخصصان جمع آوری شده و با برگزاری جلسات و مصاحبه پس از کسب توافق نظرات ماتریسهای مقایسات زوجی بدست آمده با استفاده از روش Ahp فازی مورد تحلیل قرارگرفته است و درنهایت با وزن دهی به هرگزینه ارایه دهندگان خدمات لجستیک حمل و نقل رتبه بندی شده اند نتایج این مقاله نشان دهنده این استکه تهیه کننده A با بالاترین امتیاز به عنوان برترین تهیه کننده تعیین شده است و بعد از آن به ترتیب ارایه دهندگان B , C , E ,F , D رتبه بندی شده اند نتایج تحقیق حاضر قابل تعمیم به سایر سازمان ها نمی باشد نتایج این مقالهبطور خاص برای تصمیم گیرندگان و متخصصان درواحد ارزیابی پیمانکاری شرکت ایران خودرو مفید و کاربردی است