سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا بهرامی – استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نراق
آزاده معتمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نراق
ملیحه مشکی – دبیر فیزیک آموزش و پرورش کاشان،

چکیده:

نقش مهم معلمان در سلامت و سعادت و تعالی جامعه بر کسی پوشیده نیست هر جامعه ای طالع خود را در چگونگی کار معلم می بیند و او را اولین و آخرین امید در تربیت و پرورش نوباوگان و نسل آینده ی کشور می داند . هدف از انجام این پژوهش بررسی رواییو پایایی عوامل موثر در رابطه معلم با دانش آموزان با رویکرد رفتاری می باشد به منظور شناخت عواملی که در ارتباط بهینه بین معلمو دانش آموز تاثیر دارند. جامعه آماری این تحقیق را ۴۶ نفر از دانش آموزان سال سوم از شاخه کار و دانش در رشته ی طراحی صفحات وب واقع در شهرستان کاشان تشکیل داده اند. پرسشنامه رابطه معلم و شاگرد بین ۴۶ نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شدو طی آن سه مولفه ارتباط، حمایت و خودبیگانگی مورد بررسی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده هایگردآوری شده از نرم افزار SPSS22 استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها روایی مولفه ها و پایایی ابزار تحقیق را نشان داد.