مقاله رتبه بندی عوامل موثر بر میزان دقت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در زمان افزایش سرمایه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۴۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: رتبه بندی عوامل موثر بر میزان دقت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در زمان افزایش سرمایه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوع صنعت
مقاله اندازه شرکت
مقاله افق زمانی پیش بینی
مقاله پیش بینی سود
مقاله نوع اظهارنظر حسابرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقت حمید
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتی پور محمدتقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی این موضوع است که دریابیم چه عواملی و تا چه اندازه بر میزان دقت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در زمان افزایش سرمایه موثر هستند. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران از ابتدای سال ۱۳۸۴تا پایان سال ۱۳۸۷ است. با بررسی متغیرهای مستقل این پژوهش شامل افق زمانی پیش بینی (کوتاه مدت یا بلندمدت)، دفعات تجدیدنظر گزارش سود پیش بینی شده سال گذشته، نوع اظهارنظر حسابرس در مورد صورت های مالی سال گذشته، نوع صنعت و اندازه شرکت از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس و ضریب تعیین به این نتیجه دست یافتیم که از بین عوامل گفته شده، افق پیش بینی زمانی و نوع صنعت بر دقت پیش بینی سود شرکت ها موثرند و میزان اثرگذاری این دو عامل بر متغیر وابسته به ترتیب اولویت، نوع صنعت و سپس افق زمانی پیش بینی تعیین شده است. بین سایر عوامل با دقت پیش بینی سود رابطه معناداری مشاهده نشده است.