مقاله رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقای نوآوری در شرکت های وابسته به مراکز رشد با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی، مطالعه موردی پارک علم و فناوری یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در رشد فناوری از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقای نوآوری در شرکت های وابسته به مراکز رشد با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی، مطالعه موردی پارک علم و فناوری یزد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوآوری
مقاله شرکت ها
مقاله مراکز رشد
مقاله پارک علم و فناوری
مقاله تاپسیس فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرغفوری سیدحبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: صیادی تورانلو حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی نیا مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دنیای امروز، بیشتر کشورهای جهان با تکیه بر نوآوری در پی افزایش بهرهوری و بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند و یکی از مراکز مهم جهت انجام فعالیت های نوآورانه، شرکت های مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک های علم و فناوری هستند. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقای نوآوری در شرکت های مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری یزد میباشد. به این منظور برای شناسایی شاخص های موثر بر ارتقای نوآوری، از مقالات به روز دنیا، مطالعات صورت گرفته در این حوزه و همچنین از نظرات خبرگان در حوزه نوآوری استفاده شده است که در نهایت تعداد سی و هفت شاخص مورد تایید خبرگان قرار گرفت و پس از طراحی پرسشنامه، از شاخص های به دست آمده و تایید روایی محتوایی و صوری آن توسط خبرگان، پرسشنامه ها در اختیار مدیران و کارکنان شرکت های مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری یزد قرار داده شد و تعداد ۲۰۰ پرسشنامه تکمیل شد و داده های به دست آمده از پرسشنامه ها توسط تکنیک تاپسیس فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر این اساس سی و هفت شاخص موجود در پرسشنامه با توجه به پاسخ های ارائه شده توسط مدیران و کارکنان شرکت ها، به ترتیب اهمیت آنها رتبه بندی شدند که کسب دانش و اطلاعات جدید و دسترسی به فناوری های جدید و پیشرفته به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار بر ارتقای نوآوری در شرکت های مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری یزد شناخته شدند.