مقاله رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت در توسعه خوشه های صنعتی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مدیریت) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت در توسعه خوشه های صنعتی در ایران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل بحرانی موفقیت،صنایع کوچک و متوسط
مقاله خوشه
مقاله نقطه فشار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ریاحی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنامه ریزی توسعه صنایع کوچک و متوسط بر مبنای رویکرد خوشه ای از جمله روش هایی است که امروزه در جهت رسیدن به اهداف توسعه ای در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران صنعتی است و طی دوسه دهه اخیر در بسیاری از کشورها، از جمله ایران مد نظر قرار گرفته است. برنامه ریزی توسعه صنایع کوچک و متوسط در قالب خوشه های صنعتی نیز همانند سایر برنامه ها باید دارای قابلیت کنترل باشد. کنترل برنامه ها و رسیدن به اهداف مستلزم تعریف معیارها و سنجه هایی است که بر اساس آن بتوان ضمن کنترل برنامه ها، از میزان تحقق اهداف، تصویر واضح تری ارائه نمود. در این مقاله پس از بررسی منابع نظری موجود، عوامل بحرانی موفقیت در پروژه توسعه صنایع کوچک متوسط، در قالب خوشه های صنعتی در ایران شناسایی و اهمیت هر یک از این عوامل بر مبنای نظر خبرگان موثر در فرایند توسعه خوشه های صنعتی در ایران، عاملین توسعه خوشه، با استفاده از فرایند تصمیم گیری سلسله مراتبی، وزن دهی، رتبه بندی و تحلیل شده است.