مقاله رتبه بندی زیست محیطی صنایع مستقر در غرب شهر تهران بر اساس کمیت و کیفیت فاضلاب های صنعتی تولیدی در سال های ۹۰-۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۱۳ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: رتبه بندی زیست محیطی صنایع مستقر در غرب شهر تهران بر اساس کمیت و کیفیت فاضلاب های صنعتی تولیدی در سال های ۹۰-۱۳۸۹
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رتبه بندی زیست محیطی
مقاله فاضلاب صنعتی
مقاله کمیت و کیفیت فاضلاب
مقاله صنایع غرب تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزادکیا مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کریمایی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: نبی زاده نودهی رامین
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی روشنک
جناب آقای / سرکار خانم: گوهری محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی محمدامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: این تحقیق یک مطالعه توصیفی و مقطعی است که با هدف رتبه بندی زیست محیطی صنایع مستقر در غرب شهر تهران بر اساس کمیت و کیفیت فاضلاب های صنعتی تولیدی در سال های ۹۰-۱۳۸۹ به اجرا در آمده است.
روش بررسی: این مطالعه بر اساس بازدیدهای محلی، تکمیل پرسشنامه، تهیه بانک اطلاعاتی و آنالیز و تفسیر نتایج تکمیل گردید. در این طرح از پرسشنامه ای حاوی ۳۰ سوال در خصوص کمیت، کیفیت و مدیریت فاضلاب های صنعتی استفاده شد. تعداد صنایع با پرسنل بیش از ۵۰ نفر در این منطقه ۲۸۷ صنعت بود که ازاین تعداد ۵۰ نمونه به صورت طبقه ای وزنی انتخاب گردید. در این مطالعه صنایع بر اساس سه شاخص سرانه فاضلاب تولیدی، BOD و COD به ازای هر کارگر در روز از یک تا ده نمره دهی و سپس رتبه بندی شدند.
یافته ها: میزان فاضلاب تولیدی صنایع مورد مطالعه، ۹۴۲۲ متر مکعب در روز برآورد شد. صنایع چوب و سلولز با رقم ۷۳۰ لیتر در روز بیشترین سرانه فاضلاب تولیدی به ازای هر کارگر را داشتند. صنایع کانی غیر فلزی باCOD ،۲۰۵ mg/L  و BOD، ۸۵mg/L کمترین میزان بار آلودگی را داشتند. صنایع کاغذسازی بیشترین میزان COD را با ۸۸۰۰mg/L و صنایع غذایی و دارویی بیشترین میزان BOD را با۱۵۳۶ mg/L ، به خود اختصاص دادند.
نتیجه گیری: بر اساس این رتبه بندی زیست محیطی، صنایع کاغذسازی آلاینده ترین و صنایع کانی غیر فلزی پاک ترین صنعت در منطقه شناخته شدند.