مقاله رتبه بندی روشهای مناسب انتقال تکنولوژی در صنایع پتروشیمی اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت صنعتی از صفحه ۸۵ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: رتبه بندی روشهای مناسب انتقال تکنولوژی در صنایع پتروشیمی اراک
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روشهای انتقال تکنولوژی
مقاله تصمیم گیری چند معیاره
مقاله تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فرآیندها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرباسیان بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی طهمورث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق عوامل موثر بر انتخاب روش انتقال تکنولوژی با توجه به مدلهای انتقال تکنولوژی مورد شناسایی قرار گرفته است. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر تصادفی طبقه ای بوده و تعداد نمونه ها ۵۴ نفر می باشد. روش تحقیق توصیفی و میدانی است.برای اندازه گیری متغیرهای مستقل و همچنین جهت انجام مقایسات زوجی موردنیاز تحلیل سلسله مراتبی فرآیندها از پرسشنامه استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا شاخصهایی برای هریک از متغیرهای مستقل شناسایی شده اند و سپس فرضیات تحقیق مبتنی بر موثر بودن متغیرهای مستقل در متغیروابسته که همان انتخاب روش انتقال تکنولوژی است شکل گرفته است. سپس با استفاده از آزمون کای دو و آزمون فریدمن میزان تاثیر متغیرهای مستقل در متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است و پنج فرضیه با ۹۵% اطمینان مورد تایید قرار گرفته است، سپس با استفاده ازنتایج تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فرآیندها و روش فردی در تصمیم گیری گروهی اقدام به رتبه بندی روشهای انتقال تکنولوژی در صنایع پتروشیمی اراک شده است.