مقاله رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بخش صنعت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بخش صنعت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رتبه بندی اعتباری
مقاله تحلیل پوششی داده ها
مقاله مدیریت ریسک اعتباری
مقاله نسبت های مالی
مقاله نکول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوهی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از جمله ریسک های بسیار متداول در بانکداری، ریسک اعتباری است که روش ها و ابزارهای گوناگونی جهت اندازه گیری و مدیریت آن به کار برده شده است. مدیریت ریسک اعتباری به مانند دیگر ریسک های بانک نیازمند فراهم ساختن استراتژی ها، رویه ها وسیاست گذاری های متناسب جهت شناسایی، اندازه گیری وکنترل این ریسک است.
این تحقیق در راستای یکی از روش های مدیریت ریسک اعتباری با هدف ارائه مدلی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات بانک تجارت استان فارس، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها انجام شده است. بدین منظور بررسی های لازم برصورت های مالی ۷۴ بنگاه تولیدی متقاضی تسهیلات صورت گرفته است. در این تحقیق ۳۳ متغیر مالی بررسی شد، در نهایت از بین متغیرهای موجود با استفاده از روش تحلیل عاملی ۸ متغیر تاثیرگذار بر ریسک اعتباری انتخاب و وارد مدل تحلیل پوششی داده شد و رتبه اعتباری شرکت های حقوقی با استفاده از آن ها به دست آمد. نتایج نشان می دهد که ۱۵ شرکت روی مرز کارایی قرار دارند. می توان گفت با استفاده ازمتغیرهای مالی، روش تحلیل پوششی داده ها کارایی کلی بنگاه را تبدیل به یک امتیاز کارایی مالی به نام «رتبه اعتباری» می کند. سپس برای اعتبار سنجی مدل تابع رگرسیونی توبیت برآورد که در آن ۸ شاخص مالی به عنوان متغیر مستقل و رتبه اعتباری حاصل از مدل تحلیل پوششی داده ها به عتوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. درنهایت با توجه به نتایج رگرسیون، مشخص شدکه تمامی شاخص ها از نظر آماری در سطح اطمینان ۹۵% معنادار می باشند.