سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید اتحادی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع – شرکت صنایع هواپیماسازی ایران(هسا)
علی شاهنده – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه زنجیره تامین و مسائل مرتبط با آن مورد توجه بسیاری از محققین و مدیران قرار گرفتهاستزنجیره تامین مواد غذایی و از جمله صنعت گوشت به دلیل اهمیت آن در کشور مورد توجه قرار دارد. جهت ارزیابی عملکرد هر زنجیره تامینی مانند زنجیره تامین گوشت، نیاز به تبیین و بهکاربردن شاخصهای اصولی و مناسب آن زنجیره است، و سپس در ادامه جهت بهبود هرچه بهتر زنجیره تامین باید شاخصهایی که بیشترین اثرگذاری را در بالابردن کارآیی زنجیره تامین دارند شناسایی و مدیران مربوطه، الویت برنامههای خود را بر بهبود این شاخصها قرار دهند.در این مقاله به منظور رتبهبندی شاخصهای عملکرد زنجیره تامین گوشت، از روشهای جبرانیMADM استفاده گردید. با استفاده از تکنیکهای ترکیبی(میانگین، بردا و کپلند) رتبهبندی نهایی شاخصها در سطح سازمانی انجام و تفاوتهای این رتبهبندی با نتایج روشهای انتخابیMADM بررسی گردید. نهایتا روی تفاوت های به دست آمده آنالیز حساسیت انجام، و پایداری تفاوتها نتیجه گیری شد.