سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی حسین نیا – سرباز سازندگی مرکز جهادکشاورزی بابلکنار شهرستان بابل
هادی مدرسی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

امروزه عملیات پیشرفته کنترل علف هرز نقش مهمی را در سیستمهای کشت بازی می کنند علفکشها بخش موثر کنترل علف هرز برای عمده گیاهان زراعی جهت جلوگیری از کاهش عملکرد و کمک به سیستمهایی با خاکورزی حداقل هستند امادر حال حاضر وجود علفهای هرز مقاوم به علفکشهاه و تغییرات علفهای هرز از چالشهای جدی درکشاورزی محسوب می شوند به علت پیچیدگیهای موجود درجوامع علفهای هرز مدیریت تلفیقی علفهای هرز می تواند به کاهش زیانهای اقتصادی و بهبود عملیات مبارزه با علفهای هرز کمک کند مدیریت تلفیقی علفهای هرز برتلفیق آن دسته از فناوری های مدیریتی و دانش فنی تاکید دارد که علت بروز مشکلات ناشی از علفهای هرز را بیش از واکنش آنها در جمعیت مورد توجه قرارمیدهند. هدف مدیریت تلفیقی علفهای هرز تلفیق بهترین روشها و ابزارها برای ایجاد نظامهای زراعی است که ضمن مبارزه برای نابودی علفهای هرز اثرات سو علفهای هرز باقیمانده را نیز به حداقل میرساند. هرگونه عملیات کنترل به تنهایی فقط به عنوان قسمتی از راهبردهای مدیریت تلفیقی علفهای هرز محسوب می شود و از این رو برای رسیدن به یک سیستم جامع از لحاظ محیطی و اقتصادی پایا باشد تصمیم گیری های مدیریتی باید براساس زمان ومکان باشد بنابراین بهتر است استراتژی های مدیریت علفهای هرز با طراحی سیستمهای کشت تلفیق می شود.