در بعضی از کتابخانه ها، کتابهای ارزشمندی را که با جلدهای نازک یا کم مقاومت خریداری یا دریافت میکنند و دیگر انواع کتاب اعم ار فرهنگها، دایرهالمعارفها و کتابهای عمومی را که به واسطه  مراجعه  مکرر محققان و دانشپژوهان فرسوده می شوند به صحافی میفرستند و موقع ارسال آنها به صحافی، موارد مهمی را به صحاف متذکر می شوند از قبیل: دقت صحاف در جهت در نظر گرفتن میزان حاشیه  کتاب، دقت در مطالبی که لازم است در عطف کتاب نوشته یا زرکوب شود، و رعایت دقیق تمام مواردی که طبق صورت تعرفه به صحاف سفارش می شود.

در برخی از کتابخانه ها، برای افزایش عمر اسناد و جلوگیری از فرسودگی آنها بر اثر استفاده  مرتب مورخان و دانشپژوهان، موارد ذیل اقدام میگردد: اسناد با استفاده از مواد شیمیایی مخصوص ضد عفونی می گردند تا کاغذ و مرکب را خراب نکند. سپس اسید زدایی می شوند تا مواد اسیدی که به مرور زمان در کاغذ متراکم شده، ازاله گردد. اسنادی که نیاز به مرمت داشته باشند، به تناسب وضعیت آنان، به روش «خشک» و روش «ترا مرمت می شوند و برخی تجلید و صحافی می گردند و محیط نگهداری آنها با مجهز شدن به دستگاههای تنظیم حرارت و رطوبت و نفوذ حشرات و غیر آن تنظیم میگردد و گذشته از پیشبینی های لازم برای جلوگیری از حوادثی مانند آتش سوزی از هر نوع عوامل فاسد کننده به دور نگه داشته می شوند نظیر:

اهمیت نگهداری کتاب ها دود، تابش خورشید، گرد و غباری که در طول سالها بر کتابها می نشیند، کرمخوردگی ناشی از زاج سفید در چسبب کتابها که با قرار دادن نفتالین یا کافور در قفسه  مربوطه باعث از بین رفتن این آفت خواهد شد، و آفات دیگر نظیر موش و سوسک که منافذ آنها را میگیرند. در ضمن، از کتابهای خطی و بخصوص نسخه های بسیار نفیس یا منحصر بفرد و کمیاب به دلیل ارزش تاریخی که دارند و بهیچوجه برای مطالعه  خارج از کتابخانه امانت داده نمی شوند یا از روی آن کپی تهیه نمی کنند، میکروفیلم تهیه می شود تا:

۱-اصل کتاب از فرسودگی بری ماند

۲- از مفقود شدن احتمالی نسخه جلوگیری شود

۳- میکروفیلم آن به آسانی و به طور مکرر در اختیار متقاضی قرار گیرد

۴- اگر محقق یا علاقه مندی نسخه  کپی از آن بخواهد و یا میل داشته باشد آن را تصحیح و به چاپ برساند بتواند از میکروفیلم، نسخه  عکس تهیه کند.