سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پرویز بهرامی نازکی – کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

چکیده:

پیوسته این سوال مطرح است که چرا سازمانی پیشرفت کرده و درحالیکه سازمان مشابه که ازنظر منابع اولیه و امکانات دارای شرایط بهتری است چندان موفق نبودهاست یا اینکه چرا کشوری پیشرفته و درمقابل کشوری عقب مانده محسوب میشود؟ دراین راستا خلاقیت و تولید افکار و اندیشه های نو ازاهمیت ویژه ای برخوردار است و جوامعی میتوانند دردنیای پررقابت ادامه حیات دهند که دائما شرایط و امکانات لازم را جهت شکوفایی استعدادها و خلاقیت هافراهم آورنددرغیر این صورت دچاررکورد و نهایتا محکوم به فنا خواهد شد دلیل این امر عدم بی ثباتی محیطی و اطمینان درپیش بینی نیازها و خواسته های انسان ها بوده و وظیفه دولت بعنوان تامین کنندگان ایجاب می کند که درجهت وفق با شرایط جدید و همگام با دگرگونی ها و افزایش توان رقابت با سایرین بتوانندازفرصت ها به بهترین نحو استفاده کنند که این امرجز با ارتقای فرهنگ خلاقیت و نوآوری درتولید ملی امکان پذیر نیست یکی از روشهای مهم متبلور کردن خلاقیت به وجود آوردن فضای محرک مستعد و بطور کلی خلاق است متاسفانه بسیاری از مدیران نمی توانندچنین جوی را درجامعه خود پذیرا باشند.