سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسام قدوسی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
زینب میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشدآبیاری و زهکشی،دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

بر اساس آمار و اطلاعات موجود، بخش کشاورزی با ۹۲ درصد به عنوان بزرگترین مصرف کننده منابع آب کشورمی باشد.. از آنجائی که جریان در شبکه های آبیاری از نوع غیرماندگار بوده و با توجه به پیچیدگی معادلات هیدرولیکی حاکم بر این جریان ها بمنظور شبیه سازی باید حتماً از مدل های ری اضی استفاده نمود . در این تحقیق از مدلهیدرودینامیکRootCanal به منظور شبیه سازی جریان در یک کانال فرضی به طول ۱۰۰۰ متر با سازه های تنظیم و آبگیری جریان استفاده شده است . در شبیه سازی جریان دو حالت در نظر گرفته شده است در حالت اول میزان بازشدگی آبگیر ثابت می باشد و همزمان با افزایش نیاز پایین دست و ایجاد موج مثبت در بالادست کانال، تلفات آب در محل آبگیر بدست آمده است . در حالت دوم، همزمان با رسیدن موج مثبت به محل آبگیر ارتفاع بازشدگی آبگیر متناسب با موج مثبت ورودی تغییر داده شد و میزان تلفات در این حالت نیز بر رسی گردید . با توجه به این که هدف از این تحقیق محاسبه و مقایسه حجم تلفات بهره برداری در دو حالت تنظیم و عدم تنظیم آبگیر بوده است مقادیر حجم تلفات آب در دو حالت تعیین گردید . از نتایج بدست آمده مشاهده می شود که حجم آب تلف شده (حجم آب مازاد ورودی به آبگیر ) در ح الت د وم که تنظیم دریچه آبگیر انجام شد بمراتب کمتر از حالتی است که هیچگونه تنظیمی انجام نگرفت . با استفاده از نتایج این تحقیق و توسعه آن در سطح شبکه های آبیاری میتوان دستورالعمل مناسب بهره برداری را بمنظور کاهش تلفات آب در بخش کشاورزی ارائه و به مدیران بهر ه برداری از شبکه های آبیاری توصیه نمود.