مقاله راهکار های بهبود عملکرد بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM “مطالعه موردی در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری” که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: راهکار های بهبود عملکرد بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM “مطالعه موردی در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری”
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد
مقاله ارزیابی عملکرد
مقاله مدل EFQM
مقاله صندوق رفاه دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدامی عباسیه فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: ضماهنی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخشی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی عملکرد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری بر اساس مدل EFQM در سال ۱۳۹۰ است. مدل EFQM، ابزاری است که تصوری از عملکرد سازمان در ۹ حوزه را ایجاد می کند که ۵ معیار آن حوزه توانمندساز ها شامل معیار های رهبری، خط مشی و استراتژی، مدیریت منابع انسانی (کارکنان)، منابع و مشارکت، فرآیند ها و ۴ معیار آن حوزه شامل نتایج مشتری، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد می باشند. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسش نامه استاندارد EFQM است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان و مدیران صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم می باشد. تعداد جامعه آماری ۱۰۷ نفر بود که تعداد ۱۰۰ پرسش نامه به صورت تصادفی ساده بین نمونه آماری توزیع شد و تعداد ۷۰ پرسش نامه قابل تحلیل جمع آوری گردید. جهت تحلیل داده های تحقیق، از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سازمان از نظر معیار های نتایج جامعه، جذب منابع، خط مشی و استراتژی دارای وضعیت مناسبی می باشد.