سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد شادکام – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
غلامرضا خوش فر – دکتری جامعهشناسی
محمدحسین ملاح – کارشناس ارشدمدیریت آموزشی

چکیده:

موضوع این مقاله بررسی و ارایه راهکارهایی برای گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزشهای فنی و حرفه ای است هدف اصلی شناسایی امکانات و فرصت ها زمینه ها و مقدمات عینی و ذهنی و مشکلات عمده استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزشهای فنی و حرفه ای می باشد روش غالبدراین پژوهش روش تحقیق پیمایشی است لکن برای تحقق اهداف تحقیق از روش اسنادی نیز استفاده شده است جامعه آماری پژوهش را کارشناسان مربیان و مدیران آموزشی و همچنین کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی غیررسمی درسطح شهرستانهای استان گلستان تشکیل میدهند سه نوع پرسشنامه براساس اهداف تحقیق طراحی و تنظیم گردیده است برای تضمین اعتبار ابزار تحقیق از ضریب الفای کرونباخ و بمنظو تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی متناسب با سطح سنجش متغیرها بهره برداری شده است یافته های این پژوهش نشان میدهد که بطور متوسط ۶۰٫۴۱ درصد از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان درزمینه امکانات اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات دچار کمبود بوده و نیز زمینه ها و مقدمات عینی و فیزیکی لازم برای کاربرد و گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات درحد بسیار پایینی قرار دارد.