سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدرضا موسوی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، دانشجوی دکترای مدرسی معا

چکیده:

ارتباطات، نقش برجسته ای در موفقیت و عدم موفقیت انسان دارد . رابطه اگر بر اساس منطق عقل و شرع باشد، حقوق طرف ارتباطرعایت شود، در پیشرفت و تعالی روحی و مادی آدمی بسیار مؤثر خواهد بود، ولی اگر شأن انسانی طرف ارتباط رعایت نگردد و انسان وظیفه -اش را به نحو شایسته و بایسته انجام ندهد، به شکست در دنیا و عذاب الهی در آخرت منتهی خواهد بود . یکی از عرصه های مهم ارتباط که می -تواند به بهروزی و سیه روزی افراد و جامعه منجر شود، رعایت و یا بیاعتنایی به اصول اخلاق و رفتارهای جنسی است . در اندیشه ی اسلامیرعایت اصل حیا، اصل عفت و پاکدامنی، اصل کنترل نگاه، اصل کنترل گفتار و خیال در ارتباط با جنس مخالف، اصولی اند که مبنای اخلاقجنسی در اسلام را تشکیل می دهند و در صورت عدم رعایت این اصول فتنه و ف ساد بزرگی در جامعه ایجاد می گردد که همه ی ارزش هایانسانی را نابود خواهد ساخت . آمار طلاق افزایش می یابد، خیانت های خانوادگی مشاهده می گردد، روابط ناسالم مردان و زنان و عشق هایخیابانی رواج می یابد و خلاصه به مرگ خانواده و انسان منتهی می گردد. روش این تحقیق ، روش تحلیل محتوا است . در این روش، هدف،توصیف عینی و کیفی محتوای مفاهیم، به صورت نظامدار است . در واقع قلمرو این نوع تحقیق را کتاب ها، مقاله ها، مجله ها و سخنرانی ه ا…تشکیل می دهند. و معیار تجزیه و تحلیل های کیفی، عقل، منطق، تفکر و استدلال است . که با بررس ی و تجزیه و تحلیل اسناد و اطلاعات،حقیقت و واقعیت را کشف و درباره فرضیه ها اظهار نظر مینماید. بنابراین این تحقیق، با مراجعه به قرآن کریم و روایات معصومان (ع) و بااستفاده از یافته های روانشناسی می کوشد تا به سؤالات مطرح شده در ا ین پژوهش پاسخ دهد . این نوشت ار در صدد پاسخگویی به سؤالاساسی است که چگونه می توان از بلوغ تا ازدواج سالم ماند و غریزهی جنسی را کنترل نمود؟