سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک جعفرزاده – کارشناس ارشد مهندسی عمران- برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

تصادفات رانندگی منجر به جر ح، مرگ ، معلولیت و درد ، کاهش بهره وری ، سوگواری ، مشکلات اجتماعی – روانی و همچنین تخر یب گسترده ی اموال می شوند؛ در حالیکه برنامه ریزی مناسب در حمل و نقل می تواند بر افزایش سطوح ایمنی و کاهش میزان موارد یاد شده تأثیر مستقیم بگذارد . بحران ایمنی معابر ، مرگ ومیره ا، آسیب ها و هزینه های ناشی از حوادث رانندگی یکی از چا لش ه ای مهم سلامت، بهداشت عم ومی و توسعه کشورها است و قربانیان اصلی آن افرادی هستند که اغلب آن ه ا درسنین ۱۵ تا ۴۴ ساله و به ویژه جوانان هستند. در ایران حوادث رانندگی دومین علت مرگ ومیر بعد از بیماری های قلب و عروق را به خود اختصاص می دهند و بیشترین علت مراجعه به مراکز اورژانس و ا تاق های عمل، حوادث رانندگی در اثر کمبود ایمنی معابر است . تجزیه و تحلیل دقیق تصادفات تا حد زیادی بستگی به آگاهی رانندگان، وسائل نقلیه، را هها و ارتباط میان آن ها دارد. در مقاله ی حاضر و در بخش نخست به ارزیابی وضعیت موجود ایمنی معابر شهری و غیر شهری ایران به طور اجمالی پرداخته شده است. این ارزیابی با ارائه ی دو نمودار تعداد تصادفات شهری و غیر شهری – نمودار های شماره( ۱) و ( ۲) – و در نهایت با ارائه ی نمودار شماره ی ( ۳) که دو نمودار پیشین را مورد مقایسه قرار می دهد تکمیل می گردد.