سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شیوا جلال پور – دکترای علوم سیاسی؛ هیاًت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. عضو باش
شیلا جلال پور – کارشناس ارشد میکروب شناسی؛ استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، عضو
شهره جلال پور – دکترای تاریخ؛ هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده:

خلیج فارس دریایی نیم بسته و سرشار از منابع زیستی و غیرزیستی می باشد، بنابر وجود منابع مزبور بهره برداری ازخلیج فارس بیشتر از توان بازسازی و بازیابی طبیعی آن گردیده است . بنابر موقعیت خاص جغرافیایی خلیج فارس و پایین بودن سطح تبادل آب آن با دیگر آب های آزاد، میزان آ لودگی آن بیش از ح د استاندار می باشد، علاوه بر این وارد کردن سایر منابع آلودگی نیز منجر به وخیم شدن شیرایط زیستی و به خطر افتادن حیات موجودات دریایی و انسان ها گردیده است . به طور کلی منابع آلودگی خلیج فارس عبارتند از : ۱)آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی ۲)آلودگی ناشی از حفاری در دریا ۳)آلودگی ناشی از کشتی ها ۴)آلودگی ناشی از اتمسفر ۵)حفاری و اکتشاف در بستر عمیق دریاها ۶) آلودگی ناشی از تخلیه مواد زاید و سمی و تخلیه زوائد اتمی. بنابر نقش و اهمیت اقتصادی و جغرافیایی خلیج فارس،در این مقاله به بررسی منابع آلوده کننده و راه کارهای جلوگیری و کنترل آلودگی خلیج فارس پرداخته شده است