سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرهوشنگ راستی – دانشگاه آزاد اسلامی شهرمجلسی ، دانشجو، کارشناسی ارشد
محسن عشوریان – دانشگاه آزاد اسلامی شهرمجلسی، عضوهیئت علمی دانشگاه ، دکتری
علی هاشمی – دانشگاه آزاد اسلامی شهرمجلسی، عضوهیئت علمی دانشگاه، دکترای

چکیده:

درهنگام زلزله تمامی زیرساخت های حیاتی شهری که به روش علمی مقاوم سازی نشده اند،موردآسیب جدی قرارمی گیرد. یکی ازاین زیرساخت ها،که سهم به سزایی در پیشرفت شهری ایفا می کند،شبکه مخابراتی کشور است.مهمترین شبکه مخابراتی،شبکه فیبرنوری است که ارتباطات داخل کشورو همچنین ارتباطات بین المللی را فراهم می سازد.شبکه فوق،باتوجه به محدودیت کشش و خمش فیبرنوری درهنگام زلزله،آسیب پذیرمی باشد.درمقاله فوق ابتدا نمودارهایی دررابطه بااثرات فشار، کشش و خمش برفیبرنوری باکمک نرم افزارهای شبیه سازی مانندمتلب ترسیم شدومشخص گردیدبرای ایمنی فیبرنوری دربرابرحوادث،بایدازتجهیزات کمکی،مانندسازه هایانعطاف پذیروپیستونی،استفاده کرد.این سازه هااگرمطابق بااستانداردهای خاص تهیه ودرمکانهای موردنظربه دقت قرارداده شوند،می توان اطمینان داشت که درهنگام زلزله یارانش زمین ازخودمقاومت نشان داده وازآسیب رسیدن به فیبرنوری داخل خود، جلو گیری کند.