سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا فلاحتکار – شرکت برق منطقه ای تهران
میلاد ظهیر – شرکت سامان انرژی اصفهان
داوود غدیریان – . شرکت سامان انرژی اصفهان

چکیده:

در پروسه تولید سیمان مقدار زیادی انرژی حرارتی تلف گشته کهمی توان از آن برای تولید برق استفاده نمود. همچنین استفاده از سیستمهای دور متغیر می تواند تاثیر بسزایی در کاهش مصرف برق این صنعتداشته باشد. در این مقاله با استفاده از نتایج اندازه گیری های انجامشده در یک کارخانه سیمان نمونه (مشترکین برق تهران) و با بهره گیریاستفاده از مبدل حرارتی ،ThermoFlow از نتایج شبیه سازی با نرم افزار ۱۷میزان برق تولیدی این کارخانه از انرژی اتلافی، ORC و سیکل THERMOWIRهزینه ها و زمان بازگشت سرمایه هر روش مشخص گردیده است. در ادامهمیزان صرفه جویی در انرژی در صورت استفاده از سیستم های دور متغیر درABB محصول شرکت FanSave4.0.B فن های کولر این کارخانه بوسیله نرم افزاربرآورد و هزینه صرفه جویی انرژی الکتریکی سالیانه و بازگشت سرمایهبراساس قیمت یارانه ای و بدون یارانه ای محاسبه شده است. نتایج۴ مگاوات برق / محاسبات نشان می دهند که برای این کارخانه، بالغ بر ٧٢۶ درصد دیماند قراردادی، از گرمای اتلافی قابل استحصال می / معادل ٧باشد. همچنین میزان صرفه جویی برآورد شده برای این کارخانه درصورت١/ استفاده از سیستم های دور متغیر برای فنهای کولر، سالانه بالغ بر ۵گیگاوات ساعت خواهد بود.