سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اکبر حیدری – دانشجویان کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
عبدالکریم کاشی – استاد پردیس کشاورزی دانشگاه تهران،
زهرا صفاری – دانشجویان کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،
سپیده کلاته جاری – عضوهیئت علمی باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

خیار از سبزی های میوه ای مهم در جهان است که جهت تولید سالم آن از روش های نوینی جهت پرورش آن استفاده می شود. یکی از این روش های پیشرفته پیوند گیاهان حساس روی پایه های مقاوم و پر رشد است. اثر پنج پایه کدو شامل ۳ پایه هیبرید تجاری ES152, ES101 و RS841 و دو توده بومی کدو تنبل و کدومسمایی بر گیرایی پیوند حفره ای رأسی، صفات رویشی، عملکرد و صفات کیفی میوه خیار گلخانه ای رقم خسیب در قالب یک طرح بلوک کامل تصادفی در ۳ تکرار در شرایط گلخانه بررسی شد. اثر پایه ها بر گیرایی پیوند متفاوت بود. رشد رویشی و عملکرد اولیه در گیاهان پیوندی روی پایه RS841 بیشتر از دیگر پایه ها و گیاهان شاهد بود. رشد و عملکرد انتهای دوره بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشت. صفات کیفی میوه همچون درصد وزن خشک میوه و نسبت طول به قطر میوه تحت تأثیر پایه ها قرار گرفت و تفاوت ها در سطح ۵% معنی دار بود. با توجه به تفاوت های موجود در پایه های مختلف می توان پایه RS841 را به عنوان پایه برتر جهت کاربرد در پیوند خیار رقم خسیب معرفی نمود.