سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

تکتم شهریاری – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
غلامرضا بیدهندی – استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

کارخانجات قند جزو پر مصرفترین آب در صنایع سراسر جهان بشمار می‌روند. واقع شدن ایران در منطقه گرم و خشک جهان لزوم توجه بیشتر به این بخش را روشن می‌سازد.بارهای آلودگی جهت تعیین میزان فاضلاب تولیدی و ارزیابی سیستم‌های تصفیه و تخمین میزان راندمان و در نهایت تعیین مناسبت‌ترین سیستم، مورد استفاده قرار می‌گیرد. غلظت و حجم فاضلاب تولیدی در صنایع قند نوسانات شدیدی دارد. EPA نشان داده است که دبی فاضلاب تولیدی بیش از آنکه به ظرفیت تولید یا فرآیند تولید بستگی داشته باشد، متاثر از نحوه اعمال مدیریت مصرف آب در کارخانه است. این مساله اهمیت استفاده مجدد از فاضلاب و تصفیه اقتصادی آن را بیش از پیش مشخص‌تر می‌سازد. لذا در این مطالعه به فرآیندهای مختلف تولید قند و شکر از چغندر، میزان مصرف آب در مراحل مختلف، پساب ایجاد شده در کارخانجات قند و شکر پرداخته شده است. هدف اصلی این تحقیق در زمینه کاهش میزان مصرف آب درصنعت قند و ارائه یک متدولوژی برای بهبود مدیریت آب در این صنعت می باشد