سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا جلیلوند – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی وا
مهدی بیرانوند – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه

چکیده:

خشکسالی بهعنوان بلای طبیعی و پدیده ای اجتناب ناپذیر از دیرباز در پهنه وسیع کشورهای مختلف به خصوص کشورهای مستقر در مناطق گرم و خشک به کرات وقوع یافته و می یابد. کشور ایران تا به امروز خشکسالیهای متعددی را تجربه نموده که بدترین آنها در سال ۷۸-۷۹ روی داده است لذا این پدیده زیانهای جبران ناپذیری بربخش کشاورزی وارد می نماید به علاوه اعمال مدیریت های ناکارامد فنی و استفاده از استراتژی های نامناسب زمینه را برای بروز خشکسالی های بعدی به طرز فزاینده ای فراهم می نماید در تحقیق حاضر هدف طبقه بندی مناطق روستایی ایران و درنتیجه ارائه راهکارهایی برای مقابله با خشکسالی در زمینه مدیریت بهبود وضعیت اب شرب روستاها دراین مناطق میب اشد به گونه ای که میزانخسارات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ناشی از خشکسالی کاهش یابد روش تحقیق به کاررفته در تهیه و تدوین این مقاله از نوع توصیفی – تحلیلی بوده ودر راستای فراهم نمودن داده ها و اطلاعات مورد نیاز از مشاهدات و تجربیات بدست امده از سفر به روستاهای اقلیمهای مناطق مختلف ایران و روش کتابخانه ای – اسنادی استفاده شده است.