سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا خرم – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی از دانشگاه شیراز

چکیده:

محدودیت منابع آب تجدید شونده در سطح کشور و تقاضای روزافزون برای مصرف آب در بخش های مختلف، بر اهمیت و حساسیت مدیریت منابع آب افزوده است. این حساسیت به ویژه در دوره هایخشکسالی که منابع آب قابل دسترسی به کمتر از میانگین دراز مدت می رسد، نمود بیشتری پیدا میکند. از طرف دیگر تجربه ی کشورهای مختلف در زمینه ی مدیریت منابع آب نشان می دهد که اعمالمدیریت صحیح آب تا حدود زیادی می تواند محدودیت ها و مشکلات ناشی از کمبود منابع آب را تعدیل بخشد. در این راستا مدیریت یکپارچه ی منابع آب و نظام مندسازی فرآیند تخصیص آب، راهکاری راهبردی و اقدامی اساسی جهت دستیابی به امنیت آبی و توسعه ی پایدار منابع آب و در نهایت امنیت ملی تلقی می گردد.