سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی احمدپور – مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
جلال شخص امام پور – مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
مسعود صفری –

چکیده:

میزان مصرف انرژی در یک واحد تولیدی ، نقش مهمی در تعیین مقدار راندمان آن واحد دارد. عامل اصلی تعیین کننده راندمان مصرف انرژی در یک کارخانه قند ، میزان مصرف بخار خروجی از توربین بویژه در مرحله تبخیر می باشد. با راهکارهای عملی و کارآیی مانند: بهین ه ساز ی در مصر ف بخار شرب ت و بهر ه بردار ی از انرژ یها ی اتلاف ی، جایگزین ی مبدلها ی قدیم ی لول ها ی توس ط مبدلها ی صفح ها ی با راندما ن بالا، افزای ش بریک س شرب ت غلیظ ، افزای ش تعداد بدن هها ی تبخیر ، و ب ه حداق ل رساند ن ضایعا ت در مبرد که در این مقاله به طور مفصل به آنها پرداخته شده است، می توان تا حد قابل ملاحظه ای در مصرف انرژی یک کارخانه قند صرفه جویی نمود.