سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عدنان گویلی گیلان – دانشگاه صنعتی شریف
حسین شکری قادیکلایی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

رادیوی شناختی، ایدهای نو برای بهره گیری بهینه از باندهای فرکانسی است. سیستم رادیو شناختگر، به دو گونه میتواند بازدهی بهرهگیری از طیف را افزایشدهد. روش اول تشخیصزمانهایی است که کاربران اولیه از طیف استفاده نمیکنند و در این زمانها که طیف خالی است به ارسال داده میپردازند. روشدوم استفاده از طیف به همراه کاربران اولیه به صورت همزمان است. از انجا که کاربران اولیه کیفیت سرویس مطلوب خود را نیاز دارند، کاربران ثانویه نبایستی تداخل قابل توجهی را به کاربران اولیه تحمیل نمایند. بدین منظور روش شکلدهی موج برای کاهش تداخل در سیستمهای رادیوی شناختی مطرح شد. روش شکلدهی موج، بر اساس اطلاعات آماری کانال، سیگنال مطلوب را در جهتی مناسب در فضا به گونهای منتشر میکند، که تداخل به کاربران اولیه از حد مجاز فراتر نرود و همچنین، کاربر ثانویه تحت این شرایط به بیشینهSINR خود برسد. در این مقاله، سه روش شکلدهی موج بر اساس چگونگی در دسترس بودن اطلاعات کانال مطرح می شود. علاوه بر آن، این روشها از طریق شبیهسازی با یکدیگر مقایسه خواهند شد