سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدعلی نورحسینی نیاکی – مدرس گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه پیام نور مرکز رشت
داریوش عشوری لات محله – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
محمدصادق اللهیاری – استادیار گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف شناسایی راهکارهای مؤثر جهت دستیابی به توسعه پایدار گل گاوزبان ایرانی در منطقه اشکورات استان گیلان صورت گرفت. این مطالعه به روش پیمایش توصیفی در سال ۱۳۳۱ انجام شد. در این راستا ۷ نفر از کارشناسان با سابقه درمنطقه اشکورات استان گیلان مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار جمعآوری اطلاعات، پرسشنامهای حاوی سوال باز بود. از تحلیل چند پاسخی برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده گردید. نتایج نشان داد که تعیین قیمت کارشناسی گل گاوزبان ایرانی در صدر راهکارهای مطرح شده جهت توسعه پایدار گلگاوزبان ایرانی بود. همچنین، ایجاد شرکتهای فرآوری و بستهبندی برای افزایشارزش افزوده محصول، توسعه مکانیزاسیون در سطح باغات گلگاوزبان ایرانی، افزایش سطح زیر کشت اقتصادی گلگاوزبان ایرانی، ترغیب کشاورزان در استفاده از روشهای نوین تحقیقاتی، بازاریابی مناسب داخلی و بین الملی برای گلگاوزبان ایرانی، ایجاد بازارهای فروش پایدار، فعال و همچنین خرید تضمینی و شناخت کافی از نوع خاک و کود مناسب کاشت گل گاوزبان ایرانی از مهمترین راهکارهای مطرح شده توسط کارشناسان بودند