سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین نظم فر – دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور
کریم پیروزی – دانشجوی دکتری شهرسازی

چکیده:

به دنبال رشد فزاینده جمعیت شهرنشین روند دستیابی به سطح رفاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بالاتر دلمشغولی بیشتر سیاستمداران و مسئولان کشورها بوده است همچنیندراین راستا تفاوتهای منطقه ای گسترش نابرابری میان اقتصادهای شهری و روستایی سلسله مراتبی شهری جداییهای میان شهرها مضامین اساسی جغرافیای نابرابری در مقیاس کشورها، نواحی و کانونهای جمعیتی است ورش این مقاله توصیفی – تحلیلی است ابتدا چارچوب نظری نظام برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار شهری مفاهیم و دیدگاههای مطرح شده در ادبیات مربوط به آن را بطور کلی مورد بحث قرار داده در ادامه به دیدگاه استراتژی و نقش برنامه ریزان در توسعه پایدار شهری پرداخته و به فرایند شهری شدن و ساختار شهرنشینی در کشورهای جهان سوم اشاره شده است و در نهایت حاشیه نشینی بعنوان چالشی فراروی توسعه پایدرا شهری مورد بررسی قرارگرفته است.