سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

آسیه السادات مدرسی سریزدی –
سیده جمیله مدرسی سریزدی –
سیدمحمود مدرسی –

چکیده:

فرهنگ درمفهوم وسیع کلمه شامل کلیه جنبه های زنگی سیاسی اجتماعی فکری و مذهبی وزیبایی شناسی یک ملت است که نقش بسزایی درافزایش رشد اقتصادی و تقویت نهادهای مردم سالاری و ارتقای عدالت اجتماعی دارد بنابراین زمانی که دریک جامعه فرهنگ کارنهادینه گردد کار به عنوان یک ارزش تلقی شده و همه افراد جامعه درسطوح مختلف کارکردن را مسیر رشد فردی و توسعه موزون جامعه میدانند و از طریق درست کارکردن به رشد خود و توسعه اقتصادی کمک می کنند اگردربحث توسعه انسان را محور توسعه درنظر بگیریم انسان دراقیانوس فرهنگ رشد پیدا می کند پس عامل توسعه فرهنگ است و بدین جهت می بایست تقدم توسعه فرهنگی را برابعاد دیگر توسعه مدنظر قراردهیم زیرا اگردرجامعه ای دیدگاه های اقتصادی افراد با دیدگاه های اعتقادی آنها همخوانی نداشته باشد رشد و تعالی اقتصادی آن جامعه محکوم به فنا خواهد بود.